×

İŞLETME ANALİTİĞİ

İşletme analitiği disiplinler arası bir yaklaşım olup, arka planında istatistik ve veri madenciliği vardır. 

Analitik yaklaşımı işletme kültürüne dönüştüren şirketlerde yönetici ve tüm karar vericiler ortak anlayışa dönük çalışır. Faaliyetin niteliği, riskleri ve gelecek tahminleri normal iş akışı haline gelir. 

İşletme analitiğinde verinin okunabilirliği ve anlamlandırılmasının özel bir yeri vardır. Bu noktada verileri görselleştiriyoruz.  Verileri görsellerini okuması ise çok kolaydır. Temelinde derin bir bilim vardır. 

İşletme analitiği, kullanılan yöntemlere ve bu yöntemlerin işlevlerine bağlı olarak iki temel başlıkta ele alınmaktadır:
• Tanımlayıcı analitik 
• Tahmin analitiği 

Tanımlayıcı analitik aynı zamanda tahmin analitiğinin öncülüdür. Tanımlayıcı analitik olmadan tahmin analitiği gerçekçi değildir. İki bileşen aynı zamanda işletme zekasının da bileşenidir. 

Tanımlayıcı analitikte şu soruyu sorarız: Mevcut durum nedir?
Tanımlayıcı analitik, ne olduğunu teşhis eder. Örneğin satışların toplamı nedir? nasıl sınıflandırılabilir?. İkincisi, olanın neden böyle gerçekleştiğini analiz eder. Örneğin, ilk üç aylık dilimde gelir neden bu düzeyde kaldı? 

Tanımlayıcı Hizmetlerimiz:
- Periyodik raporlamalar
- Görselleştirme
- Trend analizleri

Olarak sayılabilir. Tanımlayıcı analitiğin temel işlevi, işletmeye ve faaliyetlerine ilişkin bilgi içeren raporlamadır. İşletme raporları kurumsal karar verme için kritik önemdedir 

Tahmin analitiği, hizmetlerimiz, gelecekte olabilecekleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Firmanın finansal geleceği, müşterinin sadakati, hangi promosyon kampanyasının satışlara ne düzeyde etki edeceği gibi konularda tahminleme yapıyoruz. 

Şu soruları sorarız:
1- Gelecekte neler olması beklenir?
2- Mevcut olanaklarımızla işletme için yapılabileceklerin en iyisi nedir?

Tahmin analitiği, mevcut koşullar dikkate alındığında gelecekte ne olmasının bekleneceğini tahmin eder. Örneğin, döviz kurundaki oynaklık gelir ve maliyetler üzerinde ne etkide bulunacaktır? Diğer taraftan, olası karar alternatiflerinin yaratacağı muhtemel sonuçları belirler. Örneğin, reklam harcamaları %10 artırılırsa toplam satışlara etkisi ne olacaktır?

Regresyon analizi, kullandığımız temel tekniktir. Geçmiş ve bugüne ait verilerden hareketle, geleceğe ilişkin tahminlerimizde hataları en küçükleyen modelleri kullanıyoruz. 

İşletme analitiği hizmetini alan işletmeler bazı avantajlar kazanmaktadır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:
1- Veri analitiği yeni ürün ve hizmetlere olanak sağlar ve yeni pazarlar oluşturur,
2- Mevcut pazarları değiştirir, esnekliğe kapalı rakipleri yok eder,
3- Verimliliği artırır. Örneğin, perakendecilerin ürünleri müşterilere göre uyarlamalarını sağlar,
4- Büyüme fırsatlarını belirler,
5- İnovasyonu yönlendirir,
6- Daha verimli çalışma olanakları sağlar,
7- Risk yönetimini iyileştirir.

İşletme analitiği sistem değildir, iştir. Mühendislik ürününe benzemez daha çok gramere benzer. Kuralları vardır, o kuralların rehberliğinde sayısız ürün inşa edilir