×

DEĞER ZİNCİRİNİZİ YÖNETİN!

Değer zinciri , müşterilere sunulan mal ve hizmetlere değer katan faaliyetler dizisi, kuruma her yönden artı değer katan ve bir birinin ardı sıra gelen faaliyetler zinciridir. Değer zinciri, bir ürünün veya hizmetin kavramsal tasarımından nihai tüketiciye teslimine kadar gerekli olan tüm işlemleri kapsar. Diğer bir ifade ile değer zinciri; tasarımdan başlayarak, tedarikçilerden mal alımı, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlere kadar olan aşamaları kapsayan faaliyetlerin oluşturduğu bir bütündür. 

İş zekası ve işletme analitiği, değer zincirine dahil faaliyetlerin daha etkin ve verimli olmasını ve zincirin farklı faaliyetleri arasındaki ilişkilerin daha etkin yürütülmesini sağlayarak değer üretimini maksimize edilmesi iş zekası ve işletme analitiğinin ana işlevi sayılabilir. Değer üretmeyen faaliyetlerin tespit edilmesi ve değer üretir hale getirilmesi iş zekası ve işletme analitiğinin diğer önemli bir işlevidir.
      
İş zekası ve işletme  analitiği ile temel faaliyetler optimize edilir ve değer yaratılır:

Değer zincirinin temel faaliyetleri: 

İç Lojistik: İç lojistik, üretilen ürünle ilgili girdilerin satın alınması, taşınması, teslim alınması, depolanması, stok kontrolü ve ilgili üretim yerine dağıtılması ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. Bu sürecin iş zekası ve işletme analitiği yöntemleri kullanarak optimum şekilde yönetilmesi ciddi maliyet düşüşü yaratabilir.   

Üretim: Girdilerin son ürün haline dönüştürülmesindeki, işleme, paketleme, montaj, bakım, test ve baskı gibi faaliyetler ile hizmet üretimine yönelik tüm operasyonlar üretim faaliyeti olarak adlandırılır. İş zekası ve işletme analitiği uygulamaları üretimin her aşamasında üretilen verileri işler ve değerlendirir. Böylece daha verimli, kaliteli ve tasarruflu üretim için öneri ve teklifler hazırlar, yönetime ufuk verir. 
 
Dış Lojistik:  Dış lojistik, ürünlerin depolanması, sipariş işlemlerinin tamamlanması, taşınması, müşteriye ulaştırılması gibi faaliyetleri kapsamaktadır. İş zekası ve işletme analitiği uygulamaları tüm bu süreçlerin etkili yönetilmesini sağlayarak lojistik imkanlarının geliştirilmesine ve masraflarının düşürülmesine yardım eder. 

Pazarlama ve Satış: Pazarlama ve satış, üretilen malın müşterilere tanıtılması ve satışı ile ilgilidir. Fiyatlama, dağıtım kanalları seçimi, reklam, promosyon gibi her türlü faaliyetin doğru zamanda, doğru miktarda tutarda yapılabilmesi için iş zekası ve işletme analitiği yöntemleri emsalsiz çözümler sunar.

Hizmet: Hizmetler, değer zincirinin müşteri hizmetleri aşamasını ifade eder. Ürünün değerinin arttırılması, müşteri tatmininin sağlanması ve devam ettirilmesine yönelik olarak müşteri destek, eğitim, tamir, bakım, kurulum, yedek parça temini gibi satış sonrası hizmetleri içermektedir. Müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi ve tatmininin sağlanması yönünde alınacak kararlarda iş zekası ve işletme analitiğinin oldukça aydınlatıcı çözümleri vardır.  

Değer Zincirinin Destek Faaliyetleri

Tedarik: Tedarik, hammaddeler, yardımcı maddeler, malzemeler, gereçler, ofis malzemeleri ve tüm diğer tüketilebilir girdiler ile makine, laboratuvar ve binaları satın almaktır. Doğru ürünü, doğru zamanda, doğru kişiden, doğru bölgeden ve doğru fiyattan satın alınması kararlarında iş zekası ve işletme analitiği uygulamalarının önemli rolü ve etkisi vardır.   

İnsan Kaynakları Yönetimi: İnsan kaynakları yönetimi, seçme ve işe alma, eğitim, geliştirme, ücretlendirme, ödüllendirme, performans değerlendirme, insan kaynağı planlaması gibi çalışanlara yönelik tüm faaliyetlerden oluşmaktadır. İnsan kaynakları yönetiminin doğru yapılması, çalışanların adalet duygusu ve iş tatminini olumlu etkilemekte ve böylece işletmelerin rekabet gücünü etkilemektedir. İş zekası ve işletme analitiği uygulamaları insan kaynaklarının performansının doğru yönetilmesinde önemli araçlara sahiptir. 

Teknik Geliştirme: Teknik geliştirme faaliyeti kurumun teknoloji altyapısı ile ilgilidir ve değer zincirinde bulunan tüm faaliyetlerde yer almaktadır. Teknoloji geliştirme ürün ve süreçlerin tasarımı ve geliştirilmesine yönelik işlemleri, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, işletmenin her bir işlevi için yararlanılan teknolojik altyapı ve bilgi sistemleri ile değer zincirini destekleyen diğer teknolojileri içermektedir. İş zekası ve işletme analitiği araçları da teknik geliştirmenin bir parçası olarak görülmelidir. Bu araçlar, diğer teknolojik unsurların kullanımıyla birlikte verimliliği arttırmakta ve rekabet üstünlüğü yaratmaktadır.

Yönetim Altyapısı: Yönetim altyapısı; stratejik planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrolden oluşan stratejik yönetim işlevi ile muhasebe, finansman, kalite yönetimi ve yasal ve idari işler gibi faaliyetleri içerir. Söz konusu faaliyetlerin yönetimi ve entegrasyonunda iş zekası ve işletme analitiği uygulamalarının çok önemli bir işlevi vardır.